fujizakura

    กอ.รมน. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11


    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11 พคบ รุ่น11
    พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต พคบ ธนกฤต